مقررات استفاده از سرویس تبلیغات پرتال تجارت الکترونیک اول


1. مسئولیت متن و محتوای پیام های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می باشد و خریدار فروشنده را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبری می دارد.

2. مسئولیت ایجاد امنیت در سمت گره های متعلق به خریدار، کاملاً به عهده و متوجه خریدار است.

3. در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام شده از سوی شرکت های اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذیصلاح قانونی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال پیامک های مربوط به خریدار شود، خریدار ضمن پذیرفتن شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.

4. خریدار مجاز به ارسال پیامک به صورت ناشناس نمی باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیامک نباشد). خریدار موظف است هویت شخص ارسال کننده پیام را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم، امکان شناسایی و معرفی وی به مراجع ذی صلاح وجود داشته باشد.

تبصره: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیامک ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور و یا سایر مراجع ذی صلاح قانونی به فروشنده گردد، به طور کامل به عهده و متوجه خریدار می باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.

5. خریدار موظف به رعایت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی شرکت ارتباطات سیار، که به شکل کتبی از طرف فروشنده به خریدار ابلاغ می شود، می باشد.

6. خریدار موظف به رعایت قوانین دولت الکترونیک از قبیل قوانین امنیتی اینترنت، قوانین امنیتی سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر PRS می باشد.

7. خریدار نباید نسبت به ارسال پیام های تجاری ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی اقدام کند و مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجاری برای کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده خریدار می باشد.

8. خریدار در ارسال پیام های تجاری نباید از Headerهای فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایند.

9. چنانچه قانون برای فرستندگان پیام های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه هایی پیش بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقض قانون می باشد.

10. خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین و مقررات مصوب که ممکن است در آینده برای ارسال پیام های ناخواسته وضع گردد اجرا نماید.

11. برای پیام های ناخواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party Pays) شود، خریدار متعهد به جبران آن می باشد.

12. خریدار باید محدودیت های شبکه و SMS-Center را در ارائه سرویس ها در نظر بگیرد.

13. خریدار می باید پاسخگوی مشتریان خود و پذیرای مسئولیت های مشتری مداری باشد.

14. مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام های خریدار برای مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاه های بازرسی و نظارتی، به عهده خریدار می باشد.

15. فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکار نمودن پیام ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.

16. محتوای پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد.

  • با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
  • باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
  • مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
  • به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛
  • با سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛