کليه حقوق سامانه پيام گستر ، متعلق به شرکت تجارت الکترونيک اول مي باشد.